• *
Winkelmandje
Winkelwagen
0 items | € 0,00
Categorieën

*
 

Algemene voorwaarden Babysurprise.

Artikel 1 Algemeen. 
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Babysurprise zijn bij uitsluiting deze Algemene Voorwaarden van toepassing, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Als er artikelen worden besteld bij Babysurprise, verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. 


Artikel 2 Informatie. 
De website van Babysurprise is zorgvuldig samengesteld en wordt zorgvuldig beheerd. Babysurprise is echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie wanneer het een kennelijke verschrijving of technisch mankement aan de website betreft. 


Artikel 3 Bestellen. 
Na een geplaatste bestelling ontvangt de koper een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de totale bestelling, de bijkomende kosten en het totaal te betalen bedrag. Alle bestellingen zullen binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling bij TNT post ter bezorging worden aangeboden of rechtstreeks op het aangegeven adres worden bezorgd. 

Het kan voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet meer leverbaar is, in dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Babysurprise. Babysurprise behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd meldt Babysurprise dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling aan de koper. 


Artikel 4 Overmacht. 
Wanneer er sprake is van overmacht , heeft Babysurprise het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de koper schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Babysurprise gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Babysurprise kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 5 Prijzen en betalingen.

Alle prijzen op de website van Babysurprise zijn in euro's en inclusief BTW en exclusief bezorg- of verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven op de website. Voor het verzenden of bezorgen brengt Babysurprise de op website vermelde tarieven in rekening. 


Artikel 6 Levering en bezorging.

Babysurprise voert de bestelling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de betaling uit. Indien deze termijn wordt overschreden heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder annuleringskosten te ontbinden. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding. Levering vindt plaats op het moment dat de bestelling door of namens koper in ontvangst wordt genomen.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud. 
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Babysurprise is verschuldigd, heeft voldaan. Het risico terzake de producten gaat reeds op het moment van aflevering op koper over. 


Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten. 
Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Babysurprise geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 


Artikel 9 Reclames. 
Indien een consument een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het artikel binnen zeven werkdagen na aflevering aan Babysurprise terug te sturen en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking bij Babysurprise arriveren. De rechtstreekse kosten van retour zenden komen voor rekening van de consument. Na ontvangst van de zending betaalt Babysurprise binnen dertig dagen het betaalde bedrag terug. 

Retourneren vanwege gebreken aan de producten of een verkeerd uitgevoerde bestelling dient ook binnen zeven werkdagen te geschieden. Babysurprise vervangt het product of betaalt het reeds betaalde bedrag terug, tenzij Babysurprise, op verzoek van de consument, alsnog de gewenste bestellingen kan leveren. 

Maatwerkproducten kunnen niet worden geretourneerd. 


Artikel 10 Communicatie. 
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Babysurprise is Babysurprise niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van opzet of van grove schuld van Babysurprise. 


Artikel 11 Aansprakelijkheid. 
Alle artikelen in het assortiment van Babysurprise voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan worden gesteld. Babysurprise sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg is van gebrekkig functioneren of oneigenlijk gebruik van een product. Voor schade als gevolg van een gebrekkig product is de fabrikant aansprakelijk. De aansprakelijkheid van Babysurprise is bij schade door een gebrekkig product beperkt tot het vergoeden van de aankoopprijs. 


Artikel 12 Copyright. 
Op alle teksten, logo's, foto's, afbeeldingen en andere informatie zichtbaar op de website of andere bedrijfsuitingen van Babysurprise rust een auteursrecht. Het is dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Babysurprise deze informatie te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.


Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter. 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Breda. 


Artikel 14 Acceptatie Algemene Voorwaarden. 
Door het plaatsen van een bestelling via de website www.babysurprise.nl gaat men automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 


KvK: 20127303 | BTW nr: 155225418B01 | Privacy verklaring | Algemene voorwaarden | Verzenden & Retourneren